tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Pedagog szkolny - dr RenataKaczmarek

 

Poniedziałek      8.00 – 11.30

Wtorek               8.00  -  13.00

Środa                 12.00  - 16.30

dyżur dla rodziców: 15.30 – 16.30

Czwartek           8.00  -  13.00

Piątek               10.00  - 14.00

 

ZADANIA PEDAGOGA:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Organizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

Podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Miejska Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek pomocy społecznej, policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich i inne).

 plik PDF - Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

plik PDF - Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Lista wybranych placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl