tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Psycholog szkolny - Paulina Sokalska

wtorek                13.15 - 18.00 

środa                  07.15 - 10.00

czwartek             11.00 - 14.00

piątek                14.15 - 17.15

Konsultacje: środa 7.15 - 7.45

 

 Pedagog szkolny - Iwona Bielicka

poniedziałek     12.00 – 16.00

wtorek              9.30 - 14.00 

środa                10.30  - 15.00

czwartek           8.00  -  12.00

piątek              9.30  - 15.00

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

Dla dzieci i młodzieży, także w sytuacjach kryzysowych:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Morska 43, Koszalin, tel. 94 343-01-99
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży NZOZ „Monada”, 
ul. al. Monte Cassino 13, Koszalin, tel. 94 341 77 27
Dla osób dorosłych:
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON  całodobowa infolinia: tel. 94 712 55 55
Inne dane teleadresowe wybranych instytucji na terenie Koszalina, w których można uzyskać informacje lub wsparcie w
zakresie   pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczej:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Koszalinie, ul. M. J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342-56-27

- Stowarzyszenie SOS „Wioski Dziecięce”, ul. Piłsudskiego 47, Koszalin, tel. 532 757 548

- Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”, ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin, tel. 94 340-35-22

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin, tel.   94 316-03-26

MOPR oferuje pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)

- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin, tel. 94 341-01-01

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 94 71-40-217

- Komenda Miejska Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009  Koszalin, Tel. 997, 112 – Telefony Alarmowe      

94 34-29-100 Dyżurny Komendy Miejskiej w Koszalinie

- Sąd Rejonowy w Koszalinie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Gen. Andersa 34, 75-850 Koszalin, tel. 94 342-86-26

Link MEN : https://www.gov.pl/web/gov/telefon-dla-rodzicow-i-nauczycieli-w-sprawie-bezpieczenstwa-dzieci-infolinia 

 ZADANIA PEDAGOGA:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Organizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

Podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Miejska Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek pomocy społecznej, policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich i inne).

 plik PDF - Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

plik PDF - Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Lista wybranych placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl